Какъв е проблемът?

Планира се изграждане на кариера за добив на пясък и пресевна инсталация в землищата на селата Палилула и Охрид, област Монтана, без да се вземат под внимание многократните възражения на местните хора и в нарушение на екологичното законодателство.

За кариерата

Проектът за кариера е от 2008 г., а през 2019 г. инвеститорът внася и проект за изграждане на пресевна инсталация. Кариерата е с площ 399 дка в непосредствена близост до двата бряга на река Ботуня и на 300 метра от къщите на селата Палилула и Охрид. Пясъкът ще се изземва на дълбочина до 2 метра, непосредствено под почвения слой и над нивото на подземните води.

В червено – проект за кариера за добив на пясък и чакъл

Защо мястото е ценно?

Река Ботуня е чиста, с големи вирове и богата на риба. Животинското разнообразие включва защитени видове като горчивка, малка кротушка, черна и бяла мряна, обикновен и балкански щипок, блатна костенурка, видра. Бреговете на реката са запазени и с богата крайречна растителност и галерии от върби, черна елша и черна топола. В долината на реката се редуват земеделски земи, храсталаци и групи дървета. Природата е запазена и чиста, а в близост се намират и две защитени зони от НАТУРА 2000 мрежата.

река Ботуня

Опасенията на местните хора

Рисковете за здравето на хората и качеството на околната среда при осъществяване на проекта включват:

  • Разрушаване на ландшафта и природния характер на земите в местността;
  • Замърсяване на подпочвените и питейните води;
  • Унищожаване на чистата и богата на биоразнообразие и защитените видове река Ботуня;
  • Пресъхване на кладенците в двете села;
  • Шумово замърсяване;
  • Замърсяване на въздуха.

Нарушения

Министерство на околната среда и водите (МОСВ) съгласува проекта с решение по Оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС) от 2013 година. Според Закона за опазване на околната среда (ЗООС) решението е с давност 5 години. През 2019 г. РИОСВ Монтана констатира, че изграждането на кариерата не е започнало, което прави решението по ОВОС невалидно.

Решението от 2013 г. не отчита възраженията, изказани от местните хора, и не адресира начина, по който проекта ще въздейства на състоянието на река Ботуня и нейните диги; не разглежда шумовото замърсяване и замърсяването на въздуха. Не става ясно какво ще е въздействието върху подпочвените питейни води, нито се отговаря на въпроса, дали кариерата ще доведе до пресъхване на кладенците на хората от двете села. Решението по ОВОС твърди, че подпочвените води няма да бъдат засегнати, а в същото време допуска, че аварийни замърсявания с опасни вещества са възможни.

През 2015 година влиза в сила План за управление на  речния басейн (ПУРБ) в периода 2016-2021, който напълно забранява махането на почвения слой над подземното водно тяло за питейни нужди и заедно с това добива на инертни материали на по-малко от 50 метра от реката. С други думи цялата кариера е недопустима съгласно ПУРБ.

Каква е гражданската реакция досега?

Макар че местните хора не са активно уведомени от отговорните институции, селата Палилула и Охрид са дейни в борбата за опазване на река Ботуня. Те се обединяват в Сдружение за опазване на природата, земите и хората на село Палилула и село Охрид. Досега са проведени две общоселски събрания – на 12.05.2009 г. в село Охрид и на 04.01.2012 г. – в с. Палилула, с които се отхвърля проекта. Внесени са три подписки срещу кариерата. Местните хора, участвали в обсъжданията на докладите по ОВОС, изразяват негативни становища.

На 20 март 2021 г. местното сдружение организира протестно шествие от село Палилула до село Охрид срещу проекта за кариера и пресевна инсталация. По време на шествието ще се събират подписи в подкрепа на обявяване на нова защитена територия.

Предложение за защитена местност „Поречие на река Ботуня“

В края на февруари 2021 г. Сдружение за опазване на природата, земите и хората на село Палилула и село Охрид внася в МОСВ предложение за обявяване на защитена местност „Поречие на река Ботуня“. Защитената местност ще обхваща поречието и терасите на река Ботуня в землището на двете села и ще създаде режим, който не допуска строителство, добив на инертни материали, унищожаване и увреждане на реката и крайречната растителност. Предложението е подкрепено от Сдружение за аграрни и екологични проекти – ГЕО, Сдружение за дива природа БАЛКАНИ и Асоциация на парковете в България.

Как да се включиш?

Включи се в протестното шествие или разпространи информация за неговото провеждане.

Популяризирай темата, като споделиш тази страница в социалните мрежи или разкажеш на приятели какво се случва с река Ботуня!