Лого АПБ

Асоциация на парковете в България – parks.bg

АПБ е водещият партньор в проекта. Целта на Асоциация на парковете в България е да работи за развитие и опазване на системата от защитени територии в страната, съхраняване на биологичното разнообразие на България и популяризиране на устойчивото развитие чрез балансиране на екологични, социални и икономически интереси.

Една от основните задачи на организацията е да подпомага местните хора и общности в решаването на проблеми свързани с опазването на природата и изграждането на екологична култура сред населението. За да осигури устойчивото развитие на защитените територии в България работи за създаването на условия за генериране на доходи в парковите и околопарковите територии.

През годините АПБ е провела множество обучения на всички организации и институции, ангажирани с опазване на защитените територии и биологичното разнообразие. Така е допринесла освен за повишаване на познанията на работещите в сферата и за опознаването на служителите с цел постигане на по-ефективно сътрудничество.

Работата на организацията в областта на подобряването и прилагането на националното и международното законодателство за управление на защитените територии, биологично и ландшафтно разнообразие спомага за по-ефективното опазване на природата и формиране на национални политики.

Към настоящия момент в нея членуват 4 колективни члена (1 сдружение и 3 дирекции на природни паркове в България) и 15 индивидуални члена (активни граждани, подкрепящи опазването на биоразнообразието и застъпничеството за политики за устойчиво развитие). Членовете на АПБ представляват постоянен екип доброволци, които създават и осъществяват дейностите на организацията. В мнозинството си те са експерти с екологично, биологично и лесовъдско образование и с дългогодишен опит на работа в държавната администрация, отговорна за природните паркове в България. Дейностите по “Застъпници за природата” са замислени като  продължение и разширяване на проекта “За по-ефективна гражданска защита на природата Обучения за зелено застъпничество”, осъществил се в периода 2014-2015 г.

Лого Балкани

Сдружение за дива природа БАЛКАНИ – balkani.org 

Основните цели на СДП БАЛКАНИ са проучването, опазването и възстановяването на флората и фауната в природните екосистеми, съхранението им за бъдещото поколение и популяризиране на проблемите на природозащитата сред широката общественост.

От 1992 г. екипът на Сдружението прилага своите знания, както по конкретни природозащитни проекти, така и в обществени дейности като работа по изготвяне на природозащитно законодателство, подпомагане на инициативни комитети при решаване на местни екологични проблеми, участие в кампании съвместно с други организации в страната по природозащитни проблеми и т.н.

Сдружението е една от основните неправителствени организации в България работеща с едри бозайници. За изследването и опазването на емблематичните едри хищници като мечка и вълк и техните местообитания, СДП  БАЛКАНИ използва различни научни подходи и модерни технологии, както и си партнира с всички отговорни институции.

СДП БАЛКАНИ е сред лидерите на голям брой неформални природозащитни коалиции и кампании, като:  „Да спасим Кресненското дефиле”, „БелеНЕ”, „Да спасим Пирин”, „Родопи без цианиди” и др. Сдружението е сред авторите на инициативата „Прозрачни планини”, както и участник в различни природозащитни дейности по опазване на животински и растителни видове, на отделни територии и НАТУРА 2000 като цяло. 

Образователните дейности са основен приоритет на СДП БАЛКАНИ. Формирането на природозащитна култура, както и повишаването на информираността по въпросите свързани с опазване на биологичното разнообразие са част от дългосрочните резултати в преследваните от нас природозащитни цели. Образователните дейности на Сдружението за малки и големи са концентрирани в село Влахи, общ. Кресна и в района на Драгоманското блато и Чепън планина. Изградени са образователни центрове, посетителска инфраструктура и база за настаняване.