Ръководител на проекта

Експерт за „Кампании за зелено застъпничество“

Експерт за изготвяне и представяне на  Наредба за „Участие на гражданите в местното самоуправление” 

Експерт за модул „ЗООС, ЗБР и ЗГ”

Проектен координатор

Експерт за модул „Събиране на информация и ЗДОИ“

Асистент „Достъп до информация и сигнализиране на компетентните органи“

Експерт „Идентифициране на възможностите за участие на гражданите при вземането на решения“

Специалист връзки с обществеността на СДП БАЛКАНИ

Експерт „Кампании за зелено застъпничество“

Експерт за модул „Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление“

Специалист връзки с обществеността на АПБ

Експерт фондонабиране за застъпнически кампании

Експерт за изготвяне и представяне на Наредба за „Участие на гражданите в местното самоуправление

Експерт за модул “ЗУТ и АПК”