Проект: Информирани гражданско участие в полза на природата

Партньори: Асоциация на парковете в България и Сдружение за дива природа БАЛКАНИ
Основна цел на проекта е да подобри възможностите за пряко участие на гражданите в местното самоуправление чрез повишаване на осведомеността и създаване на умения за защита на интересите им за чиста околна среда и опазена природа.
Ще се стремим да отговорим на многобройните граждански сигнали по най-различни екологични проблеми, които получаваме, като осигурим подкрепа в следните две насоки: граждански обучения и съдействие на емблематични случаи, които биха ни позволили да променим нормативната база (зелено застъпничество).
Подцели: Основен акцент е поставен върху познаването и прилагането на следните закони:
Закон за устройство на територията (ЗУТ)
Закон за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК)
Административно процесионален кодекс (АПК)
Закон за достъп до обществена информация (ЗДОИ)
Законът за пряко участие на гражданите
Закон за опазване на околната среда (ЗООС)
Закон за биологичното разнообразие (ЗБР)
Закон за горите (ЗГ) и др.
Kъде ще работим?
Ще обучаваме граждани от цялата страна.
Конкретните казуси, по които ще работим дългосрочно, ще се подберат на принципите на спешност , чувствителност на местните групи на натиск и значение за промяна на нормативната база.
Кога?
Дейностите на проекта са с продължителност от 1 ноември 2019 до 31 октомври 2021 г.
Дейности по проекта
Конкретните дейности по проекта включват:
„Информиране и обучение на местни инициативни групи в цялата страна” – провеждане на 36 обучения за гражданско застъпничество и консултации по местни екологични казуси във всички 28 области на България. Запознаване на гражданите със следните закони и тяхното приложение – Закон за достъп до информация, Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление; Закон за опазване на околната среда, Закон за биологичното разнообразие, Закон за горите, Закон за устройство на територията, Административнопроцесионален кодекс и др.
„Зелено застъпничество” – подпомагане Ще бъдат подпомогнати десет конфликтни случая, които са с най-емблематично значение. Избраните случаи ще получат подкрепа чрез експертно установяване на проблема и подхода за решаването му, изготвяне на становища, пускане на сигнали и жалби до компетентните органи, осигуряване на външна помощ, включително юридическа, както и цялостно им проследяване. Случаите могат да бъдат свързани с: инвестиционни намерения за застрояване в защитени територии или защитени зони от Натура 2000, намерения за изграждане на нови кариери, ВЕЦ-ове, или други инвестиционни намерения в нарушение на законодателството и без необходимите документи, замърсявания на реки, изсичане на гори и др.
„Разработване на Наредба за „Участие на гражданите в местното самоуправление” – наредбата цели да направи по-лесно участието на гражданите във вземането на решения на местно ниво. След подготовката й ще бъдат проведени срещи с общини и представители на политически сили, с цел приемането й поне в една община.
„Фондонабиране за застъпнически кампании” – стартиране и поддържане на фондонабирателна кампания за събиране на средства за подпомагане на конкретни случаи, пряко засягащи обществото и свързани с опазване на околната среда.
Управление и популяризиране на работата по проекта, природозащитното законодателство и добри практики на гражданско участие чрез организиране и участие в събития, публикуване на прессъобщения, публикации на партньорските сайтове и сайта на Коалиция „За да остане природа в България“, в социални мрежи и др.
Проектът “Информирано гражданско участие в полза на природата“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на (159 500 евро), предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.
Основната цел на проект “Информирано гражданско участие в полза на природата“ е да подобри възможностите за пряко участие на гражданите в местното самоуправление чрез повишаване на осведомеността и капацитета им за защита на интересите им за чиста околна среда и опазена природа.

Какво е Lorem Ipsum?

научете защо го използваме
Lorem Ipsum е елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия. Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година, когато неизвестен печатар взема няколко печатарски букви и ги разбърква, за да напечата с тях книга с примерни шрифтове. Този начин не само е оцелял повече от 5 века, но е навлязъл и в публикуването на електронни издания като е запазен почти без промяна. Популяризиран е през 60те години на 20ти век със издаването на Letraset листи, съдържащи Lorem Ipsum пасажи, популярен е и в наши дни във софтуер за печатни издания като Aldus PageMaker, който включва различни версии на Lorem Ipsum.