Проект: Информирано гражданско участие в полза на природата

Партньори: Асоциация на парковете в България и Сдружение за дива природа БАЛКАНИ

Цели

Основна цел на проекта е да подобри възможностите за пряко участие на гражданите в местното самоуправление чрез повишаване на осведомеността и създаване на умения за защита на интересите им за чиста околна среда и опазена природа.

Ще се стремим да отговорим на многобройните граждански сигнали по най-различни екологични проблеми, които получаваме, като осигурим подкрепа в следните две насоки: граждански обучения и съдействие на емблематични случаи, които биха ни позволили да променим нормативната база (зелено застъпничество).

Подцели

Основен акцент е поставен върху познаването и прилагането на следните закони:

 • Закон за устройство на територията (ЗУТ)
 • Закон за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК)
 • Административно процесионален кодекс (АПК)
 • Закон за достъп до обществена информация (ЗДОИ)
 • Законът за пряко участие на гражданите
 • Закон за опазване на околната среда (ЗООС)
 • Закон за биологичното разнообразие (ЗБР)
 • Закон за горите (ЗГ) и др.

Kъде ще работим?

Ще обучаваме граждани от цялата страна.

Конкретните казуси, по които ще работим дългосрочно, ще се подберат на принципите на спешност, чувствителност на местните групи на натиск и значение за промяна на нормативната база.

Кога?

Дейностите на проекта са с продължителност от 1 ноември 2019 до 31 октомври 2021 г.

Дейности по проекта

Конкретните дейности по проекта включват:

 • „Информиране и обучение на местни инициативни групи в цялата страна” – провеждане на 36 обучения за гражданско застъпничество и консултации по местни екологични казуси във всички 28 области на България. Запознаване на гражданите със следните закони и тяхното приложение – Закон за достъп до информация, Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление;  Закон за опазване на околната среда, Закон за биологичното разнообразие, Закон за горите, Закон за устройство на територията, Административнопроцесионален кодекс и др.
 • „Зелено застъпничество” – подпомагане Ще бъдат подпомогнати десет конфликтни случая, които са с най-емблематично значение. Избраните случаи ще получат подкрепа чрез експертно установяване на проблема и подхода за решаването му,  изготвяне на становища, пускане на сигнали и жалби до компетентните органи, осигуряване на външна помощ, включително юридическа, както и цялостно им проследяване. Случаите могат да бъдат свързани с: инвестиционни намерения за застрояване  в защитени територии или защитени зони от Натура 2000, намерения за изграждане на нови кариери, ВЕЦ-ове, или други инвестиционни намерения в нарушение на законодателството и без необходимите документи, замърсявания на реки, изсичане на гори и др.
 • „Разработване на Наредба за „Участие на гражданите в местното самоуправление” – наредбата цели да направи по-лесно участието на гражданите във вземането на решения на местно ниво. След подготовката й ще бъдат проведени срещи с общини и представители на политически сили, с цел приемането й поне в една община.
 • „Фондонабиране за застъпнически кампании” – стартиране и поддържане на фондонабирателна кампания за събиране на средства за подпомагане на конкретни случаи, пряко засягащи обществото и свързани с опазване на околната среда.
 • Управление и популяризиране на работата по проекта, природозащитното законодателство и добри практики на гражданско участие чрез организиране и участие в събития, публикуване на прессъобщения, публикации на партньорските сайтове и сайта на Коалиция „За да остане природа в България“, в социални мрежи и др.