Една от целите на закона за биологичното разнообразие е опазването на вековни и забележителни дървета.

Заповед за защита се издава от Министъра на околната среда и водите по предложение на съответната Регионална инспекция по околна среда и води (РИОСВ). Защитените дървета се вписват в Регистъра на вековните дървета в България.

Какви са стъпките за защита на вековно дърво?

 1. За да се обяви едно дърво за вековно, най-напред собственикът на земята трябва да е съгласен.
 2. След това е необходима експертна оценка за вид, възраст, обиколка, височина, координати и други особености на дървото, както и преценка за състоянието му.
 3. Накрая се определят необходимите поддържащи мерки, както и задълженията на собственика за опазване на обекта.
 4. На тази база Министърът на околната среда и водите издава заповед, с която дървото се обявява за защитено съгласно Закона за биологичното разнообразие.
 5. Група от вековни дървета може се защитят и като защитени местности или природни забележителности по реда на Закона за защитените територии.

В края на публикацията може да изгледате онлайн обучение по темата, организирано от АПБ и СДП БАЛКАНИ.

Космат дъб, гр. Сливница, Софийска област

Как да разберем дали едно дърво е защитено?

За да разберете дали едно старо дърво е защитено от закона, може да проверите в Регистъра на вековните дървета в България, който се поддържа от Изпълнителна агенция по околна среда и водите.

Регистърът може да бъде разгледан онлайн или да бъде свален в excel файл. Също така има опция за просто и разширено търсене. При разширеното търсене, може да се търси по:

 • род, вид и код на български език
 • род и вид на латински език
 • местонахождение
 • Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ)
 • Регионална дирекция по горите (РДГ)

В регистъра има информация за характеристиката на дървото (години към датата на обявяване; реална възраст; височина; периметър; диаметър), както и заповедта, с която дървото е обявено.

Дъб до манастира „Св. Николай“, с. Скравена, общ. Ботеград; снимка: Любен Кулелиев

Как се опазват защитени дървета?

Законът за биологичното разнообразие задължава собствениците на вековни или забелжеителни дървета, които са защитени да:

 1. ги опазват от унищожаване или увреждане;
 2. уведомяват съответната РИОСВ за настъпили промени в състоянието на дървото;
 3. съгласуват със съответната РИОСВ дейностите, необходими за поддържане или възстановяване на състоянието на обекта;
 4. осигуряват достъп на представители на РИОСВ до имота за извършване на проверки по състоянието на защитените дървета.

Забраняват се дейности, водещи до унищожаване, увреждане или влошаване физиологичното състояние на дърветата, обявени за защитени.

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) може да отпуска финансови средства за поддържащи или възстановителни дейности, необходими за опазване на защитените дървета, като предложения се внасят от собствениците на имота чрез РИОСВ.

Обучение „Как да съхраним любимите места и вековните дървета?“ – запис

*На първата снимка: Чинар, в с. Петково, обл. Смолян, автор: Наско Гавраилов