Независимо за какво се отнася сигналът, за да бъде успешен, е добре да отговаря на следните условия:

1. Към кого да го адресирам?

Проучете кои са отговорните институции, за да изпратите сигнала по предназначение. Необходимо е да изпратите сигнала до отговорната за случващото се институция, за да сте сигурни, че ще има реакция. Можете предварително да се обадите на някоя природозащитна организация или на самата институция, за да разберете подробности за правилната процедура и адресат.

2. Какво се случва, ако изпратя сигнала до грешната институция?

Сигнализираната институция трябва да ви отговори с информация за предприетите действия. В случай че сигналът не е изпратен до компетентната институция, то тя е задължена да го препрати към компетентния орган. За съжаление последното често не се спазва.

3. Трябва ли да потърся и някой друг за помощ?

Въпреки че не е наложително, при подаване на сигнала може да го изпратите и с копие до медии или  природозащитна организация. Така ще сте сигурни, че той няма да бъде пренебрегнат от институциите.

4. В какъв вид да подам сигнал?

Сигналите може да подаваме писмено или устно, лично или чрез упълномощен представител, по телефон, факс или електронна поща. Ние предпочитаме да ги подаваме по електронна поща и после настояваме да получим входящ номер на тяхната регистрация в деловодството на органа.

Сигналът по телефона спестява време, но може да бъде пренебрегнат по-лесно. За разлика от него писменият сигнал остава следа и за вас, и за институцията. Освен това информацията по телефона може да бъде записана или интерпретирана погрешно и това да обърка проверяващите.

Ако все пак предпочитате да подадете сигнал по телефона, оставете телефон, за да може да се свържат с вас отново при нужда от уточняване на информацията.

5. Мога ли да подам сигнал анонимно?

Сигналът НЕ може да е анонимен. Трябва да се подадат най-малкото имена на подателя и адрес за кореспонденция (имейл или пощенски адрес).Ако желаете да останете анонимни, ориентирайте сигнала към НПО. Те ще запазят анонимността Ви, а могат да изпратят сигнала от свое име.

6. Защо ми искат и допълнителна информация към сигнала?

Сигналът ще има по-голяма стойност, ако към информацията добавите снимки, координати, видео или друго доказателство за случващото се. Всяка информация, която можете да съберете, ще ориентира по-добре институцията или НПО-то, което се ангажира с решаването на проблема. Ако обаче не можете да набавите подобни доказателства, не се отказвайте да алармирате за случилото се. Доказателствата могат да се намерят и от самите организации/институции.

7. С каква давност се подават сигнали?

Сигнали могат да се подават с давност до 2 години. За по-стари нарушения сигналите не се разглеждат.

8. Примери за сигнали

Примери за граждански сигнали са: сигнали срещу замърсявания, сечи, бракониерство, изхвърляне на отпадъци, строителство, злоупотреби с власт и корупция, лошо управление на държавно или общинско имущество. Сигнали мога да се подават и за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия, или бездействия на административни органи и длъжностни лица в съответните администрации, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица.

9. Какво да правя след сигнала?

Сигнализираният орган е длъжен да издаде решение – или да уважи сигнала, предписвайки определени действия, или да не го уважи. Решението по сигнала се взема най-късно в двумесечен срок от постъпването му. Когато особено важни причини налагат, срокът може да бъде продължен от по-горестоящия орган, но с не повече от един месец, за което се уведомява подателят.

Когато уважи сигнала, органът взема незабавно мерки за отстраняване на допуснатото нарушение или нецелесъобразност, за което уведомява подателя и другите заинтересовани лица. Решението по сигнала е писмено, мотивира се и се съобщава на подателя в 7-дневен срок от постановяването му.

10. Какво правим, ако не сигналът ни не е бил уважен?

В случай че органът не е изпълнил свои изрични задължения, можем да се обърнем с жалба към административния съд, прокуратурата или и до двете. Междувременно незабавно информирайте за това природозащитна организация, ангажирана с проблема, или потърсете медиите.