Допълване и ревизия на ДОСВ на ОУП Костинброд

Искане за ревизия и допълване на доклад за степента на въздействие на проект за Общ устройствен план на община Костенброд, което СДП БАЛКАНИ изпрати до Директора на РИОСВ София и Министъра на околната среда и водите. Допълването е във връзка с опазването на Рибарници "Петър", които попадат в границите на НАТУРА 2000 зона и на Рамсарско място от световно значение.

ПовечеДопълване и ревизия на ДОСВ на ОУП Костинброд

Оценката на степен на въздействие на ОУП на Костинброд се нуждае от допълване

На 4 март СДП БАЛКАНИ изпрати искане за ревизия и допълване на доклада за оценка степенна на въздействие (ДОСВ) на проект за Общ устройствен план на община Костинброд. Допълнението се иска във връзка с планирано застрояване в рибарници "Петърч", които попадат в защитена зона по НАТУРА 2000 и Рамсарско място (влажна зона с международно значение).

ПовечеОценката на степен на въздействие на ОУП на Костинброд се нуждае от допълване