На 4 март СДП БАЛКАНИ изпрати искане за ревизия и допълване на доклада за оценка степенна на въздействие (ДОСВ) на проект за Общ устройствен план на община Костинброд. Допълнението се иска във връзка с планирано застрояване в рибарници „Петърч“, които попадат в защитена зона по НАТУРА 2000 и Рамсарско място (влажна зона с международно значение). Искането беше изпратено до Директора на РИОСВ София и Министъра на околната среда и водите.

Източник: Община Костинброд

Искания

Допълване на ДОСВ на ОУП със следните обстоятелства:

  • да се отрази ясно фактът, че рибарници “Петърч” съхранително и/или размножително местообитание на видовете Myotis myotis, Rhinolophus ferrumequinum, M. capaccinii, M. bechsteinii, Rh. hipposideros, M. blythii, Rh. mehelyi, Rh. blasii, M. emarginatus, Barbastella barbastellus, Rh. euryale, Miniopterus schreibersii, Lutra lutra, Emys orbicularis, Triturus karelinii, Triturus karelinii, Unio crassus, Lycaena dispar, Lignyoptera fumidaria, Eriogaster catax;
  • да се отрази ясно фактът, че проектът на ОУП включва застрояване на рибарниците, което ще доведе до прякото унищожаване на тяхната площ, като местообитание на тези видове;
  • да се отразят и опишат в пълнота правните изисквания на Европейските директива и Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), като констатира факта, че прякото унищожаване на площи от местообитания се явява увреждане на интегритета на зоната и значително увреждане на целите на зоната и следователно не може да бъде разрешено или съгласувано от компетентния орган.

Задължителни мерки за предотвратяване на увреждането

  • Рибарници Петърч да бъдат задължително отразени в ОУП едновременно като водно тяло и местообитание от НАТУРА 2000 в съответните специализирани карти и като зона със забранено застрояване. При наличие на одобрени ПУП и др. – да се вземе предвид приоритетността на международно правните норми на Директива 92/43 над нормите на ЗУТ и тяхното задължително действие (обвързана компетентност на органа по прилагане на Директива 92/43).

Спиране прилагането на ПУП-ове

  • Да се спре прилагането на Плановете за застрояване ( ПУП-ПЗ) на 44 бр. поземлени имота в землищата на с. Петърч и Опицвет (697.700 дка) и още 61 бр. поземлени имоти в землището на с. Опицвет (312.783 дка) съгласно изискванията на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Развитието на жилищно-ваканционно селище и ново ядро за спорт на тези имоти не попада в обхвата на изключенията на чл. 48 ал. 2 на ЗБР.

Спазване задълженията по Международната Рамсарска конвенция

  • Прилагане на Рамсарската конвенция, която изисква България да насърчава опазването на влажните зони, включени в списъка, както и да уведоми Секретариата на конвенцията за всякакви възможни промени във Влажната зона от световно значение “Карстов комплекс Драгоманско блато”.
Нарушената дига, откъде водата от рибарниците изтичва и се насочва към селото.

Предистория

Припомняме, че в края на януари сигнализирахме, че една от причините за новоднението в село Петърч е пресушаването на рибарниците. Дигите са разкопани и водата от река Блато вместо да се задържа във влажната зона, която има капацитет да поема определени обеми, се излива в посока селото и води до по-големи щети. Вижте повече във видеото:

Какъв е проблемът?

Репортаж на Господари на ефира показа проблемите с пресушаването на рибарниците, които иамт своята дълга предистория.

Става дума за две инвестиционни намерения:

  • ПУП-ПЗ на 44 бр. ПИ в землищата на с. Петърч и Опицвет (697.700 дка)
  • ПУП-ПЗ на 61 бр. ПИ в землището на с. Опицвет (312.783 дка).

Двете инвестиционни намерения вероятно са одобрени от РИОСВ-София през 2009, но към настоящия момент строителство в рибарниците не е започнало. Кадастрално-административната информационна система показва, че 80% от площта на рибарниците са преобразувани с начин на трайно ползване (НТП) за друг вид застрояване.

Архивите на общината показват, че през 2007 г. са извършени замени между Община Костинброд и Мизия пропърти ЕООД. По този начин се окрупнява собствеността на рибарниците.

Поради наличието на одобрени Подробни устройствени планове, проектът за Общ устройствен план предвижда рибарниците да се превърнат в спортен комплекс (за голф).

Голям воден бик

Ценността на рибарници Петърч

Рибарници “Петърч” се намират в землището на село Петърч и село Опицвет, община Костинброд. Представляват екстензивни рибарници на десния бряг на река Блато и са важна част от екологичната мрежа НАТУРА 2000. Рибарниците представляват югозападната част от защитена зона “Драгоман” (BG0000322) и от Влажната зона от световно значение “Карстов комплекс Драгоманско блато”.

НАТУРА 2000 зона

20 вида животни, сред които видра, прилепи, блатна костенурка, пъстър пор, и 1 местообитания са предмет на опазване на НАТУРА 2000 зоната.

Рамсарско място

В информационната страница на Рамсарската конвенция за влажната зона от световно значение “Карстов комплекс Драгоманско блато” е записано, че рибарниците осигуряват много добри условия по време на миграцията на птиците и имат огромен потенциал за възстановяване на влажни зони. Площта на рибарниците е изчислена на 72 хектара. Като функции на влажните зони е описано поемането на високите води и защита на с.Петърч и гр.Костинброд от наводнения. Освен това е записана нуждата от възстановяване на традиционните практики за екстензивно риборазвъждане в рибарниците.

Исторически данни

Има данни, че в рибарниците са гнездели защитените птици голям воден бик и белоока потапници и имат потенциал отново да се превърнат в подходящо местообитание.