Искане за ревизия и допълване на доклад за степента на въздействие на проект за Общ устройствен план на община Костенброд, което СДП БАЛКАНИ изпрати до Директора на РИОСВ София и Министъра на околната среда и водите. Допълването е във връзка с опазването на Рибарници „Петър“, които попадат в границите на НАТУРА 2000 зона и на Рамсарско място от световно значение.