Кратко описание

Жалба от гражданин на с. Охрид от 20.01.20 г. за това, че хората от с. Охрид не са информирани за разширяване на проект за кариера за добив на чакъл пясък с изграждане на пресевна инсталация. Спроед местните хора доклада за оценка на въздействие върху околната среда е с изтекла давност, защото 5 години след неговото приемане, кариерата не е започнала работа.