Кратко описание

Решение на МОСВ по оценка на въздействието върху околната среда № 2-1/2013, с което Министър Нона Караджова съгласува инвестиционно предложение за „Добив на пясък и чакъл от находище „Гредо“ в землищата на с. Охрид и с. Палилула, общ. Бойчиновци, обл. Монтана.