Кратко описание

Отговор от Министерство на околната среда и водите във връзка с гражданското предложение за нова защитена територия Защитена местност „Поречие на река Ботуня“. МОСВ връща предложение и изисква гражданите да подадат точна информация за номерата на поземлените имоти, които да се включат в предложението.