Кратко описание

Предложение на кмета на община Бойчиновци Общинският съвет да приеме решение, с което се променя предназначението на земята и се приема Подробен устройствен план на поземлен имот, в който да се изгради пресевна инсталация.