Кратко описание

Становище на МОСВ от 13.01.2011 г., с което Министър Евдокия Манева връща доклада по Оценка на въздействието на околната среда за допълнение и провеждане на допълнителни консултации.