Кратко описание

Жалба от Сдружение за аграрни и екологиччни проекти-ГЕО срещу решение по оценка за въздействие върху околната среда № 2-1/2013 г. на Министъра на околната среда и водите, с което се одобрява инвестиционното предложение за изграждане на кариера за добив на пясък и чакъл в землищата на селата Палилула и Охрид.