Решение РИОСВ Благоевград за ОВОС на СПА център в Рупите

Решение РИОСВ Благоевград за ОВОС на СПА център в Рупите

Кратко описание

Решение на РИОСВ Благоевград от 04.05.2018 г. да не се извършва оценка за въздействие на околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение „Изграждане на къщи за гости, СПА център и администрация в местност Рупите“ на фирма „СИ 5 Трейд“ ЕООД. Директорът на РИОСВ Благоевград постановява, че проектът няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитани на видове, предмет на опазване на защитени зони.