Кратко описание

Решение на РИОСВ Благоевград от 30.01.2017 г. да не се извършва оценка за въздействие на околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение „Изграждане на къщи за гости в местност Рупите“ на фирма „СИ 5 ТРЕЙД“ ЕООД. Директорът на РИОСВ Благоевград постановява, че проектът няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитани на видове, предмет на опазване на защитени зони.