СДП Балкани със становище по процедурата за Оценка за съвместимост на ОУП на община Петрич

СДП Балкани със становище по процедурата за Оценка за съвместимост на ОУП на община Петрич

СДП БАЛКАНИ изрази желанието си като заинтересована страна да бъде включено в процедурата по изготвяне на Оценка за съвместимост на Общия устройствен план на община Петрич. В становището си, изпратено до отговорните институции (община Петрич, РИОСВ Благоевград и Министерство на околната среда и водите), СДП БАЛКАНИ посочва и следните искания:

  • Да не се допуска допълнително сградно или инфраструктурно застрояване в местността „Рупите“, което ще има кумулативно отрицателно въздействие върху защитена зона „Рупите – Струмешница“. Натура 2000 зоната опазва местообитанията на редки видове земноводни и влечуги – леопардов смок, шипоопашата костенурка, шипобедрена костенурка, южна блатна костенурка, както и бозайници, сред които десет вида прилепи, видрата и пъстрия пор.
  • Обявяване на приоритетни цели и мерки за опазване на защитена зона „Рупите-Струмешница“ със заповед на Министърът на околната среда и водите. Това е една от стотиците НАТУРА 2000 зони по Директивата за хабитатите, за които българската държава е в наказателна процедура от Европейската комисия, защото закъснява с издаването на съответните заповеди. Едва след обявяването на целите и мерките на тази зона, да се направи задължителната Оценка за съвместимост, която оценява въздействието на даден план или проект върху Натура 2000 зони.
  • При изготвянето на приоритетните цели за ЗЗ „Рупите-Струмешница“ да се вземе предвид, че това е най-важната зона за опазване на Южната блатна костенурка (Mauremys caspica) и втората по значимост зона в страната за видовете Леопардов смок (Elaphe situla) и Ивичест смок (Elaphe quatorlinenata), както и за вида нощна пеперуда Торбогнездница (Eriogaster catax).

СДП БАЛКАНИ е заинтересована страна в изготвянето на ОУП на община Петрич, защото плана засяга Защитена зона „Рупите-Струмешница“, а СДП БАЛКАНИ е вносител на информацията за обявяването на тази зона. Следим казуса още от края на миналата година, когато се разбра, че община Петрич строи асфалтов път в местността Рупите, които преминава през защитената зона. Повече по темата може да видите в репортажите по-долу.

Становището на СДП БАЛКАНИ за ОС на ОУП на община Петрич.

Снимка: Иван Пачов, Wikipedia

Актуални документи за процедурата за оценяване на въздействието на ОУП на община Петрич върху природата може да намерите в регистъра на МОСВ по екологични оценки.