СДП БАЛКАНИ изрази желанието си като заинтересована страна да бъде включено в процедурата по изготвяне на Оценка за съвместимост на Общия устройствен план на община Петрич. В становището си, изпратено до отговорните институции (община Петрич, РИОСВ Благоевград и Министерство на околната среда и водите), СДП БАЛКАНИ посочва и следните искания:

  • Да не се допуска допълнително сградно или инфраструктурно застрояване в местността „Рупите“, което ще има кумулативно отрицателно въздействие върху защитена зона „Рупите – Струмешница“. Натура 2000 зоната опазва местообитанията на редки видове земноводни и влечуги – леопардов смок, шипоопашата костенурка, шипобедрена костенурка, южна блатна костенурка, както и бозайници, сред които десет вида прилепи, видрата и пъстрия пор.
  • Обявяване на приоритетни цели и мерки за опазване на защитена зона „Рупите-Струмешница“ със заповед на Министърът на околната среда и водите. Това е една от стотиците НАТУРА 2000 зони по Директивата за хабитатите, за които българската държава е в наказателна процедура от Европейската комисия, защото закъснява с издаването на съответните заповеди. Едва след обявяването на целите и мерките на тази зона, да се направи задължителната Оценка за съвместимост, която оценява въздействието на даден план или проект върху Натура 2000 зони.
  • При изготвянето на приоритетните цели за ЗЗ „Рупите-Струмешница“ да се вземе предвид, че това е най-важната зона за опазване на Южната блатна костенурка (Mauremys caspica) и втората по значимост зона в страната за видовете Леопардов смок (Elaphe situla) и Ивичест смок (Elaphe quatorlinenata), както и за вида нощна пеперуда Торбогнездница (Eriogaster catax).

СДП БАЛКАНИ е заинтересована страна в изготвянето на ОУП на община Петрич, защото плана засяга Защитена зона „Рупите-Струмешница“, а СДП БАЛКАНИ е вносител на информацията за обявяването на тази зона. Следим казуса още от края на миналата година, когато се разбра, че община Петрич строи асфалтов път в местността Рупите, които преминава през защитената зона. Повече по темата може да видите в репортажите по-долу.

Становището на СДП БАЛКАНИ за ОС на ОУП на община Петрич.

Снимка: Иван Пачов, Wikipedia

Актуални документи за процедурата за оценяване на въздействието на ОУП на община Петрич върху природата може да намерите в регистъра на МОСВ по екологични оценки.