Отговор на Прокуратурата относно непровеждане на ЕО на проект за Хераклея Синтика

Отговор на Прокуратурата относно непровеждане на ЕО на проект за Хераклея Синтика

Кратко описание

Писмо от Върховна административна прокуратура до МОСВ по сигнал на СДП БАЛКАНИ за нарушаване на Директива 92/43/ЕИО при издаване на решение БД-16-ЕО/2019 за неизвършване на екологична оценка на проект за Хераклея Синтика. Прокуратурата посочва, че константната практика е, когато едно предложение попада в границите на НАТУРА 2000 зони, да се извърши оценка за съвместимост.