Кратко описание

Писмо от Върховна административна прокуратура до МОСВ по сигнал на СДП БАЛКАНИ за нарушаване на Директива 92/43/ЕИО при издаване на решение БД-16-ЕО/2019 за неизвършване на екологична оценка на проект за Хераклея Синтика. Прокуратурата посочва, че константната практика е, когато едно предложение попада в границите на НАТУРА 2000 зони, да се извърши оценка за съвместимост.