Кратко описание

Писмо от РИОСВ Благоевград до Община Петрич, с което изисква докладът за Оценка на степента на въздействие на предварителния проект на Общ устройствен план на община Петрич да бъде съобразен с постъпилите становища от Гражданска инициатива „Спаси Рупите“, Сдружение за дива природа БАЛКАНИ и Българска фондация „Биоразнообразие“.