Становище на БФБ за ЕО и ОС на ОУП на община Петрич

Становище на БФБ за ЕО и ОС на ОУП на община Петрич

Кратко описание

Становище на Българска фондация „Биоразнообразие“ по процедура за провеждане на екологична оценка и оценка за съвместимост на Общ устройствен план на община Петрич.