Кратко описание

Становище на СДП БАЛКАНИ за процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС и ОС на проект „Осигуряване на връзка между общински пътища и транспортен достъп до „Античен град Хераклея Синтика и прилежащи некрополи“ с възложител община Петрич. Организацията настоява да се проведе пълна оценка за въздействие върху околната среда и оценка за съвместимост с предмета и целите за опазване на НАТУРА 2000 защитени зони Рупите и Рупите-Струмешница. Освен това заявява правен интерес да бъде информирана за всички решения, свързани с този проект.