Решение да се извърши ОВОС на проект за Хераклея Синтика

Решение да се извърши ОВОС на проект за Хераклея Синтика

Кратко описание

На 21.01.2021 г. РИОСВ Благоевград издава решение да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Осигуряване на връзка между общински пътища и транспортен достъп до „Античен град Хераклея Синтика и прилежащи некрополи“. Екоинспекцията отчита, че има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони. Тази позиция зае и СДП БАЛКАНИ със становище от 18 август 2020 г.