Кратко описание

На 21.01.2021 г. РИОСВ Благоевград издава решение да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Осигуряване на връзка между общински пътища и транспортен достъп до „Античен град Хераклея Синтика и прилежащи некрополи“. Екоинспекцията отчита, че има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони. Тази позиция зае и СДП БАЛКАНИ със становище от 18 август 2020 г.