Становище на Спаси Рупите по процедура за оценка за съвместимост на ОУП на община Петрич

Становище на Спаси Рупите по процедура за оценка за съвместимост на ОУП на община Петрич

Кратко описание

Становище на Гражданска инициатива „Спаси Рупите“ по оценката за съвместимост на Общ устройствен план на община Петрич.