Министерство на околната среда и водите е издало съгласувателно писмо, с което РИОСВ Стара Загора да открие процедура по обявяване на нова защитена територия. Става дума за предложението за защитена местност „Гората на Боряна“, един от победителите в Конкурса за граждански предложения за нови защитени територии и вековни дървета „Застъпници за природата“.

Предстои РИОСВ Стара Загора да окомплектова документация и да свика междуведомствена комисия с участие на собствениците на земи, която да одобри предложението. Последната стъпка е издаване на заповед от Министъра на околната среда и водите.

Автор: Нели Дончева

Гората на Боряна е крайречна гора близо до Казанлък. Сред дърветата може да разпознаем черна елша, върби, черна топола, орех, полски бряст. Подобни гори са запазени само в подбалканските котловини и са сред приоритетните за опазване местообитания. Гората е дом на защитени и редки видове – бръмбър рогач, блатна костенурка, балкански тритон, черен кълвач и др. Поради близостта си с града местността е любимо място за отдих. Ползва се и за паша на домашни животни. Предложението за защитена местност има подкрепата и на Изпълнителна агенция по горите.

Автор: Нели Дончева

Боряна е името на жената, която с цялата си душа и плам се бори за спасяването на тази гора от изсичане и унищожаване! И въпреки трудностите в нито един момент не се отказва. В нейна памет семейството ѝ, приятели и експерти подготвят предложението до Министерството, с което да се гарантира защитата на гората и в бъдеще!

Поздравления за усилията на Велчо Алексиев, Светослав Тодоров, Нели Дончева, Александра Александрова!

Останалите предложения, които получихме в конкурса „Застъпници за природата“ може да намерите в тази презентация.