В деня на обявяването на първия резерват в България, резерват „Силкосия“ в Странджа, Асоциация на парковете в България и СДП БАЛКАНИ откриват конкурс „Застъпници за природата“ за предложения за нови защитени територии и вековни дървета в страната. Инициативата се организира в рамките на проект „Информирано гражданско участие в полза на природата“, подкрепен от Финансовия механизъм на ЕИП.  Конкурсът има за цел да насърчи усилията на Министерство на околната среда и водите, което на 22 май 2020 г. обяви три нови защитени местности. Неправителствените организации изразяват своята надежда, че с това действие МОСВ поставя край на 10-годишен период на застой, в който са издадени заповеди за нови защитени територии с обща площ под 26 кв. км – едва 0,4% от площта на всички защитени територии в България или 0,02% от територията на страната (виж инфографики №3 и №4).

Гражданската кампания е отворена за предложения за местности от цялата страна, които да бъдат запазени за бъдещите поколения като национално и общочовешко богатство. Неправителствените организации дават следните примери: ценни местообитания на редки и застрашени животински и растителни видове, уникални природни образувания, широколистни гори в равнинни местности, вековни иглолистни и букови гори в планините, карстови извори, пещери с прилепи и др. Експертите насърчават предложения от региони на страната, в които има по-малко обявени защитени територии.

Организаторите са изготвили инфографики, с които разясняват какво представляват защитените територии в България и какви са разликите между шестте вида категории защита (виж инфографики №1 и №2). Желаещите да участват  могат да се насочат към Червената книга на България и Закона за биологичното разнообразие за информация за редки и ценни животни и растения и техните местообитания.

АПБ и СДП БАЛКАНИ ще окажат експертна подкрепа за  изготвяне и внасяне на документация за три защитени територии и три вековни дървета, а всички участници ще получат покана за участие в обучение за зелено застъпничество. В кампанията могат да се включат както отделни граждани и граждански групи, така и неправителствени организации. Организаторите обръщат внимание, че процесът по обявяване на нова защитена територия е продължителен и изисква сътрудничество с редица институции.

За включване в конкурса е нужно да се попълни формуляр, описващ предложената територия или вековно дърво, и да се изпратят снимки и карта на мястото на имейл icfnature@gmail.com до 31 август 2020 г. Победителите ще бъдат обявени на 12 септември, денят на обявяване на първата в България защитена територия. Това е местността „Храстево“ в Родопите, която е защитена през 1931 г. по инициатива на местните лесовъди.  Дълги години се считаше, че първата защитена територия в България е резерват „Силкосия“ в Странджа, но справка на Министерството на земеделието и държавните имоти от 1938 г. внесе тази нова информация за природозащитата в страната ни. През 2012 г. Храстево отново беше обявена за защитена местност с подкрепата на местното население и Асоциация на парковете в България.

Защитени територии се обявяват с цел: съхраняване на национално и общочовешко богатство; запазване на родната природа; развитие на културата и науката; благополучие на обществото. Законът за защитените територии насърчава опазването на забележителни, характерни редки, пейзажи и обекти на неживата природа, като в същото време има за цел да подпомогне хармоничното съжителство между човек и природа и прилагането на традиционни форми на поминък.

В България съществуват шест категории защитени територии. Резерватите и националните паркове са с най-строга защита и са изключително държавна територия. Природни забележителности, поддържани резервати, природни паркове и защитени местности са останалите категории защитени територии. Националните и природните паркове са с най-голяма площ и тяхната територия е разделена на зони с различни функции и режими на управление. Граждани могат да предлагат за обявяване защитени територии от категориите резерват, природен резерват, защитена местност и природна забележителност. Предложения за паркове могат да се внасят само от министерства и ведомства, общини и областни управители, научни и академични институти и обществени организации.

Отделни вековни или забележителни дървета във или извън населените места се обявяват за защитени, съгласувано с физическото или юридическото лице – собственик на имота, в който се намира дървото.

Конкурсът се провежда в рамките на проект „Информирано гражданско участие в полза на природата“, който се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.
Основната цел на проект “Информирано гражданско участие в полза на природата“ е да подобри възможностите за пряко участие на гражданите в местното самоуправление чрез повишаване на осведомеността и капацитета им за защита на интересите им за чиста околна среда и опазена природа.