Кратко описание

Протокол от 20.10.2019 г. от събрание на инициативен граждански комитет „Бъдеще за община Кресна“ за иницииране на гражданска инициатива „Спасяване на град и община Кресна“ на основание и по реда на глава трета на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. На български и англисйки език.