Приетите на първо четене промени в Закона за биологичното разнообразие задълбочават проблемите, заради които ЕК отвори наказателна процедура срещу България. Те поставят под въпрос достъпа до европейски средства за строителство на магистрали, включително и АМ Струма както и за прехвърлянето на същите пари към други проекти за магистрали.

Коалиция от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“ определя действията на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) в отговор на отворената от Европейската комисия наказателна процедура срещу българската държава № 2018/2352, като напълно неадекватни. Това става ясно от становище на Коалицията, изпратено до отговорните институции в парламента и до Европейската комисия. Представителите на гражданското общество критикуват приетите на първо четене на 4 юни 2020 г. промени в Закона за биологичното разнообразие и насочват общественото внимание към писмо на Европейската комисия, изпратено до МОСВ в началото на май.

В документа еврокомисията посочва наличие на сериозни нарушения в процедурите по оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитени зони на всички проекти с европейско съфинансиране след 2014 г. Това включва големи инфраструктурни проекти като този за строителството на автомагистрала „Струма“ през Кресненския пролом. Писмото е пряко свързано със започналата наказателна процедура за това, че България вече 6 години бави определянето на специфични природозащитни цели на зоните от НАТУРА 2000 мрежата.

Европейската комисия припомня, че целите трябва да отразяват специфичните характеристики и роля на съответната защитена зона за местообитанието или вида, предмет на опазване. Те се формулират на база научни данни и експертни оценки и са дългосрочна и стабилна характеристика на всяка една защитена зона. Без наличието на такива цели извършваните от 2014 г. досега оценки за съвместимост са в нарушение на Директива за опазване на местообитаниятана ЕК. Комисията обръща внимание, че подобни нарушения са довели до 10 висящи производства за установяване на неизпълнени задължения и 17 текущи разследвания в няколко държави членки.

През март 2020 г. МОСВ внесе законопроект за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие (ЗИД на ЗБР). Според министерството промените адресират голяма част от констатациите на ЕК по наказателната процедура. Коалиция „За да остане природа в България“ е категорична, че промените в ЗБР са ненужни, защото и сега действащият закон дава необходимите правни норми за прилагането на европейското законодателство. В становището си Коалицията настоява за отпадането на параграфи от проектозакона, които ще доведат до задълбочаване на проблемите в управлението на Натура 2000 мрежата в България и до удължаване на състоянието на правна несигурност. С това всяка инвестиция в страната се поставя под сериозен риск.

Допълнителна информация: