С куп административни хватки и изисквания в нарушение на европейските директиви, министърът на околната среда и водите Емил Димитров очевидно прави опит да спре процедурата по прилагане на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ) в случая със залповото замърсяване на река Марица, което шокира обществеността на 25 януари тази година.

Това става ясно от отговора му до Асоциация на парковете в България във връзка с подадено искане от природозащитното НПО за прилагане на ЗОПОЕЩ за причинените щети в р. Пишманка и р. Марица. Искането беше изпратено на 6 март 2020 година, а като доказателство към него беше приложен и доклад „Хидробиологична оценка и екологично състояние на засегнатия участък от река Марица след залповото токсично замърсяване от 25.01.2020г.“. Докладът е изготвен от Пенчо Пандъков, хидробиолог, докторант в Лесотехнически университет – София и сътрудник на Националния природонаучен музей към БАН и Хелена Худжек – хидробиолог, докторант към Института по сладководна екология и рибарство – Берлин, Германия (Leibniz-Institute for freshwater ecology and inland fisheries – Berlin, Germany), с цел да подпомогне МОСВ и неговите регионални структури при прилагането на Закона.

Вместо обаче да се възползва от ценните изводи в безвъзмездно представеното изследване на независимите експерти-хидробиолози, министър Емил Димитров изисква допълнителна информация към него и дори предупреждава, че ако тя не бъде получена, процедурата по търсене на отговорност за щетите ще бъде прекратена/оставена без разглеждане. Това поставя под въпрос публично изказаното намерение на отговорните институции да търсят отстраняване на нанесените екологични щети по ЗОПОЕЩ [1].

От Асоциация на парковете в България изпратиха отговор до министерството, в което се казва, че искането за допълнителна информация и поставеният седемдневен срок за изпълнение противоречат на чл. 12 на Директива 2004/35/ЕО, в който не са регламентирани каквито и да е изисквания за предоставяне на допълнителна информация, както и срокове за нейното изпращане. От организацията допълват, че в искането за започване на процедура по ЗОПОЕЩ са спазили изискваната по чл. 47, ал. 3 от Закона и са изпратили всички изискуеми данни.

Maritsa
Снимка: Пенчо Пандъков

В писмото се казва още, че за експертите от АПБ буди недоумение, че МОСВ търси информация, с която би трябвало да разполага или която е неправомерно да получи, тъй като тя е изключителна собственост на възложителя на Доклада. Например, министерството търси от неправителствената организация данни, които са включени в Плана за управление на речните басейни в Източнобеломорски район 2016 – 2021, приет с Решение на Министерския съвет № 1106 от 29 декември 2016 година. Още по-учудващо е, че министърът изисква информация за три вида, засегнати от залповото замърсяване. Но тези видове попадат в обхвата на Приложение II на Директива 92/43/ЕИО на Съвета и данни за тях би трябвало многократно да са събирани от експертите на МОСВ, включително и чрез обществена поръчка в размер на 25 863 637,60 лв. с предмет “Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза I”, финансирана по Приоритетна ос 3: Биоразнообразие на Оперативна програма „Околна среда“.

Ако МОСВ наистина не разполага с тази информация към настоящия момент, това означава ли, че изпълнителите на обществената поръчка не са си свършили работата?

„Не е логично, МОСВ, което извършва мониторинг на водните тела в България, което има данни от хидробиологичен мониторинг от засегнатия участък, да иска тази информация от НПО, изразяващо гражданска позиция и опитващо се да помогне за прилагането на закона и наказването на виновниците.“, се казва още в отговора на АПБ. Организацията припомня, че по случая със замърсяването на река Пишманка и река Марица са работили 6 институции, включително и Прокуратурата, които са събрали проби и доказателствен материал непосредствено след инцидента, а изпратеният хидробиологичен доклад може да бъде ползван като допълнително доказателство.

От природозащитната организация окачествяват неправомерните и незаконни изисквания на министъра или като проява на крайно непрофесионално поведение, или като опит да не се приложи ЗОПОЕЩ и да се даде шанс на причинителя на промишленото замърсяване на р. Марица, и р. Пишманка да се измъкне от отговорност.  От Асоциацията предупреждават още, че в случай, че министърът наистина отхвърли искането им за прилагане на Закона, те ще информират Европейската комисия за системно неприлагане на Директивата за екологична отговорност, доколкото от 30 април 2007 няма нито една процедура по ЗОПОЕЩ за оздравителни мерки, независимо, че има доказани екологични щети. Допълнително разрешаването, преместването и въвеждането в експлоатация на съществуващата инсталация за рециклиране на отпадъци от пластмаси без провеждане на процедура по ОВОС е в противоречие с други 4 директиви – за ОВОС, за природните местообитания, за пречистване на градските отпадъчни води и рамковата директива за водите.

Тук можете да се запознаете с отговора на АПБ и докладът, качен на сайта на АПБ.

[1] https://www.moew.government.bg/bg/vodite-v-reka-marica-sa-izsledvani-po-86-pokazatelya-zaradi-zamursyavaneto/