Становище по процедура по Оценка за съвместимост на ОУП на община Петрич

Становище по процедура по Оценка за съвместимост на ОУП на община Петрич

Кратко описание

Становище на СДП БАЛКАНИ по оценката за съвместимост на Общ устройствен план на община Петрич.