Вероятно строителните действия са за изграждането на нов ски път и се извършват без знанието на МОСВ.

Асоциация на парковете в България подаде сигнал до Регионалната инспекция по околната среда и водите – София и Регионалната дирекция по горите – София във връзка с извършени сечи и заравнителни дейности с тежка техника в района на Мусаленска пътека в курорта Боровец. Разширяването на пътеката започва в близост до двореца Царска Бистрица и завършва при Велчовото мостче, където пътеката вече попада в границите на защитена зона „Рила буфер“ от НАТУРА 2000 мрежата.

stroitelstvo musalenska pateka
Снимка: Симеон Арангелов, АПБ

По реда на Закона за достъп до обществена информация от организацията са направили справка, от която става ясно, че строителните дейности не само са в нарушение на екологичното законодателство, но и МОСВ не е уведомено за тях. „В Министерството на околната среда и водите не е постъпвала информация по реда на Закона за биологичното разнообразие, Закона за опазване на околната среда и Закона за защитените територии“ се казва в получената справка от Министерството.

Това означава, че разширението се извършва без направена оценка за съвместимост с целите на защитена зона BG0002129 „Рила буфер” за опазване на дивите птици, което е незаконно. От Асоциацията се опасяват, че причината за несъгласуване на случващото се е намерението за изграждане на нов ски път в района Прокарването на ново трасе в непосредствена близост до зоната и до Национален парк „Рила“ ще причини безпокойство на защитени и уязвими видове, а липсата на екологична оценка може да доведе до откриването на поредна наказателна процедура срещу България от Европейската комисия.

Организацията припомня, че защитена зона „Рила буфер“ по Директивата за птиците беше приета на 27 март 2019 г. след повече от 12-годишна борба за опазването на горите и реките в Рила, водена от природозащитни организации, хиляди граждани и научни институции. Заради дългото забавяне на обявяването на зоната Европейският съд осъди България за неспазване на задълженията на държавата ни по европейските директиви за опазване на дивите птици и местообитанията. Макар и малка като територия (едва 0,2% от цялата предложена мрежа от защитени зони за птиците), Рила буфер осигурява важна защита за няколко вида застрашени птици, типични за Рила, – глухар, пернатонога кукумявка, скален орел, трипръст кълвач и др.

След подадения сигнал беше направена съвместна проверка по случая на терен от АПБ, РДГ – София и РИОСВ – София, която установи, че има нарушение и на която бяха изготвени констативни протоколи.

От Асоциация на парковете в България настояват проверките да продължат, за да може да бъдат установени и наказани виновните лица за причинените щети на терен и несъгласуване на дейностите с компетентните органи.

За контакти: АПБ

Приложение:

  1. Сигнал от АПБ
  2. Справка от МОСВ