Кратко описание

Решение на РИОСВ Варна  по оценка за въздействие върху околната среда, с което се одобрява осъществяването на инвестиционно предложение (ИП) „мобилна инсталация за термична преработка на отпадъци“ в землището на гр. Девня с възложител „ВИ ПИ Екосолюшънс“ ООД.