Кратко описание

Решение на РИОСВ Варна, с което се прекратява процедурата по Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и съвместна процедура по Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) по инвестиционно предложение „Увеличаване на капацитета на предвидените за изгаряне в инсталацията за термично третиране опасни /ОО/ и неопасни /НО/ отпадъци с включване на нови кодове отпадъци“. Срещу ИП са получени възражения от граждански сдружения и индивидуални граждани. Впоследствие възложителят Екосейф ООД пуска искане за прекратяване на предложението.