Кратко описание

Искане от АПБ към Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, Пловдив и РИОСВ Пловдив за отстраняване на екологични щети след залпово токсично замърсяване на река Марица и река Пишманка от 06.03.2020 г.