Кратко описание

Становище на СДП БАЛКАНИ относно строителството на автомагистрала Европа при водосток км 20+543 във връзка с изпълнението на решението по ОВОС и въздействието върху Алдомировското блато, влажните ливади и защитена зона от НАТУРА 2000 Драгоман.

До
г-жа Албена Ангелова
Изпълнителен директор
ГЛАВБУЛГАРСТРОЙ ХОЛДИНГ

Копие до:
г-жа Ирена Петкова
Директор
РИОСВ-София

Здравейте г-жо Ангелова,


Благодаря за изпратената информация за технически решения за осигуряване изпълнението на решение по ОВОС на Автомагистрала София-Калотина при водосток км 20+543, която представих за разглеждане в СДП Балкани.

След като анализирахме подробно сегашната ситуация и предложените към момента варианти за решение изразяваме следното становище:

  1. Досегашната обмяна на информация с Вас е единствено и само, за да се подпомогне търсенето на техническо решение и не може да се възприема като съгласуване на какъвто и да е проект за решение, поради съображения от законово-процедурен характер и засягането на имоти с различна собственост. Отправна точка при анализите е изразената от вас и други представители на ГЛАВБУЛГАРСТРОЙ ХОЛДИНГ позиция, че вашите правомощия се простират единствено и само в границите/сервитута на магистрала.
  2. Също така бихме искали да напомним, че терените намиращи се на север от магистралата попадат в границите на защитена зона от Натура 2000 BG0000322 Драгоман и са в непосредствена близост със защитена местност Алдомировско блато. Преминаването на водата с добро качество към блатото и нейното постъпване на повърхността на терена е от ключово значение за осигуряване на благоприятното природозащитно състояние на природните местообитания и свързаните с тях видове като шахматната ведрица (Fritilaria meleagroides), ниската теменуга (Viola pumila) и др. чрез оводняване и поддържане на естествения хидрологичен режим. В тази връзка е недопустимо дренирането на терена и смесване с водите генерирани от територията на самата магистрала. Също така водните течение и терените около тях представляват естествени екологични коридори и служат за миграция и преминаване на много животински видове.
  3. Във връзка с горното, търсенето на решение от ваша страна следва да се ограничи в сервитута на магистралата като се разгледат съоръжения, (включително дюкери или модифицирани техни варианти, допълнителни проходи и пр.), които осигуряват:
    • Заусване на водата и оводняване на кота терен на местообитанията граничещи с магистралата на север. Това условие изключва вариантите за изграждане на канали в териториите на север от магистралата;
    • Разделяне на водите генерирани на територията на магистралата с естествените водни течения;
    • Миграционен коридор за сухоземни и водни организми в направлението на съществуващото естествено водно течение.

Това становище изпращаме и до РИОСВ-София.

Оставаме на разположение за разглеждане на следващи ваши
предложения.

С уважение,

СДП Балкани