Асоциация на парковете в България (АПБ) внесе в Министерство на околната среда и водите предложение за нова защитена местност „Каньона на река Шегава“. Предложението е един от победители в конкурса за нови защитени територии и вековни дървета „Застъпници за природата“, който АПБ и Сдружение за дива природа БАЛКАНИ организираха през 2020 г.

Идеята за защитената местност е на Атанас Иванов (16 г.) и Станислав Тодоров (17 г.) от Кюстендил. Предложението беше внесено в Министерство на околната среда и получи подкрепата на Община Кюстендил. Площта на предложената защитена територия е 304,4 ха държавни частни горски територии и общински частни земеделски територии.

Шегава
Автор: Станислав Тодоров

Откъде идва идеята?

Атанас и Станислав са от Кюстендил и са съответно на 16 и 17 години. И двамата обичат да са в природата и да опознават района, в който живеят. Река Шегава и нейният каньон ги впечатлява с красивите скални образувания и дива природа. Попадайки на информация за конкурса за нови защитени територии и вековни дървета „Застъпници за природата“ решават да кандидатстват.

Междувременно момчетата се свързват с биолози и започват внимателно проучване на района, което има за цел да изследва биоразнообразието в района. Експертите установяват присъствието на редки и защитени видове, което още повече мотивира момчетата да работят за опазването на каньона на река Шегава!

Мотиви за защита на територията

Каньонът на река Шегава е с уникален за България ландшафт, а множеството скални феномени в него са забележителен обект на неживата природа и имат изключителна стойност със своята естетичност. Местността е дом на редица защитени видове растения и животни. Обявяването на Каньона на река Шегава за защитена местност по реда на Закона за защитените територии ще подпомогне запазването му за идните поколения и развитието на туризма в тази част на България.

За река Шегава и скалите

Река Шегава има красива каньоновидна долина, с дълбочина повече от 200 м. По стръмните, а на места отвесни склонове, са изваяни причудливи скални образувания с височина повече от 100 м. – пирамиди, зъбери, отвесни стени, игли.  Забележителни със своята красота са Шегавските ритли, скалните образувания „Самотнико“, „Тутунярнико“, „Камилите“, „Костенурката“, „Плочата“ и др. В каньона на река Шегава са разположени пещерите „Гълъбарнико“, „Дрен дупка“, „Беловащица“ и др. Съединяващото се с Шегава суходолие „Падалището“ има също каньоновидна долина с прагове, един от които е с височина около 45 м., като при валежи се образува поток с красиви водопади. В речното корито има множество високи прагове и скални блокове, ерозионни улеи и котли.

скалите на река Шегава
Автор: Станислав Тодоров

Защитени видове растения и животни

Освен опазването на тези уникални забележителности, друга причина за обявяване на защитената местност е че в района попадат местообитания и места за размножаване, хранене и струпване на следните видове от приложение 2а и 3 на ЗБР:

Висши растения:

 • Недоразвит лимодорум (Limodorum abortivum),
 • Двурога пчелица (Ophrys cornuta),
 • Паяковидна пчелица (Ophrys mammosa),
 • Обикновен анакамптис (Anacamptis pyramidalis)

Земноводни и влечуги:

 • Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni)
 • Късокрак гущер (Ablepharus kitaibeli)
 • Слепок (Anguis fragili)
 • Кримски гущер (Podarcis tauruca)
 • Стенен гущер (Podarcis muralis)
 • Зелен гущер (Lacerta viridis)
 • Сива водна змия (Natrix tessellata)
 • Пепелянка (Vipera ammodytes)
 • Дъждовник (Salamandra salamandra)
 • Bombina variegata (Жълтокоремна бумка)
 • Гръцка дългокрака жаба (Rana graeca)

Безгръбначни:

 • Черен аполон (Parnassius mnemosyne)
 • Поликсена (Zerynthia polyxena)
 • Любовна синевка (Polyommatus eroides)

В каньона се срещат и следните редки видове безгръбначни:

 • Буков сечко (Мorimus funereus)
 • Minicia marginella (едно от двете находища в България)
 • Euscorpius solegladi
 • Harpactea srednagora Dimitrov & Lazarov, 1999 (балкански ендемит)
 • Lithobius beroni (балкански ендемит)

Подходящо място за туризъм

Каньонът на река Шегава е известно място на приключенски и познавателен туризъм. Организират се и турове с водач. Обявяването на защитената територия ще допринесе за повишаване на интереса за посещение на мястото.

Стопанско и друго значение

В стопанско отношение територията заради липсата на пътища, високия наклон и бедните почви територията не се ползва за селско и горскостопански цели. Територията е в обхвата на вододайна зона на извори в ниската част от речната долина, които се използват за питейни цели.