На 10.06.2020 Асоциация на парковете в България подаде сигнали до община Царево, РДНСК Бургас и РИОСВ Бургас във връзка с поредната незаконна постройка, изникнала в границите на Природен парк Странджа, местността „Поляните“ в с. Синеморец. На 22 юни по реда на Закона за достъп до информацията беше поискана от община Царево информация за „Всички устройствени планове, съгласно параграф 1, т. 15 от Допълнителните разпоредби на Закона за защитените територии, които касаят имоти в Природен парк „Странджа“, включително планове за регулация, планове за регулация и застрояване и подробни устройствени планове по смисъла на чл. 110 от Закона за устройство на територията, които са издадени от община Царево за периода януари 2017 – юни 2020 г.“

След почти тримесечна борба за доуточняване на исканата информация, от Общината беше изпратен отговор, с който вместо да предостави информация за строителните намерения за цялата територия на община Царево, институцията представи само  тези за м. Поляните, с. Синеморец. Оказва се, че одобрените ПУП-ове (Подробен устройствен план по реда на чл. 110 от Закона за устройство на територията) за периода януари 2017 – юни 2020, които предстои да изникнат на един от последните девствени български брегове с най-емблематичните гледки, са 32.

Координатите на имотите бяха нанесени на GIS платформата за вековните гори на WWF България.

Част от строежите все още са нереализирани, но това очевидно предстои! Първата стъпка към почти пълното застрояване на брега беше вече направена през месец юни тази година. И въпреки че строежът беше спрян, а РИОСВ Бургас издаде предписания за нарушенията, очевидно бавно, но сигурно новият „квартал“ в местността „Поляните“ ще бъде изграден!

От Асоциация на парковете в България припомнят, че тъй като попадат на територията на природен парк „Странджа“ и НАТУРА 2000 защитени зони, строежите нарушават едновременно няколко закона[1] и заповедта за обявяване на парка.

Това е поредният безцеремонен опит да се заобиколи законът и да се разреши строителство чрез издаване на подробни устройствени планове (ПУП) за конкретни имоти, без да се спази предвиденото в териториално-устройствения план (ТУП) на община Царево от 1998 г., който е в сила към днешна дата и без да са спазени задължителните процедури за оценка на въздействието върху околната среда.

Ако всички ПУП-ове на територията на м. Поляните в с. Синеморец, одобрени от Община Царево, се реализират, това ще бъде едно от най-големите застроявания на защитена територия, осъществено в последните години. Отговорни за това са както настоящата, така и предишната управа на община Царево, одобрили строителната документация.

Междувременно протестите в защита на Синеморец на граждани и природозащитници, които се опасяват, че местността „Поляните“ ще бъде превърната в жилищен квартал, продължават, подновени с нова сила след като строителството по Черноморието отново е разрешено.

[1] Законът за защитените територии, Законът за устройство на Черноморското крайбрежие, Законът за устройство на територията, Законът за биологичното разнообразие, Законът за опазване на околната среда и Законът за опазване на земеделските земи