Кратко описание

Становище на Басейнова дирекция „Черноморски район“, Варна по постъпило искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на пет вилни сгради в поземлен имот с идентификатор по КК 66528.1.227, местност Поляните, землище на с. Синеморец, общ. Царево, с възложител Юлиана Стефанова. Басейнова дирекция посочва, че отпадъчните води на обекта ще могат да се изпускат в канализационната мрежа на района едва след изграждане и въвеждане в експлоатация на Пречиствателна станция.