Асоциация на парковете в България подаде сигнали до община Царево, РДНСК Бургас и РИОСВ Бургас във връзка с поредната незаконна постройка, изникнала в границите на Природен парк Странджа, местността“Поляните“ в с. Синеморец.Според анализа, направен от природозащитната организация, започналият строеж е незаконен, тъй като противоречи на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) и Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).Строежът нарушава ЗУЧК, защото се провежда извън разрешения период за строителство в Синеморец, определен със заповед на кмета на община Царево от 14.04.2020 г. В препис-извлечение от заседание на общинския съвет от 28.05.2020 г. става ясно, че във връзка с извънредната ситуация с COVID 19 срокът за строителство се удължава до 15.06.2020 г. Такова изменение (§ 42 от ЗИД за Закона за здравето) наистина е прието, но то важи единствено за курорти от национално значение, какъвто Синеморец не е!Бъдещата сграда надвишава ограниченията за параметрите в „Зона А“, определени в закона. В областта, в която се строи, има забрана за строителство и поради липса на действащ Общ устройствен план на община Царево – новият Общ устройствен план е върнат за преработка, а предишният е спрян със заповеди на Министерството на околната среда и водите и на Министерство на регионалното развитие и благоустройство. Това е поредният опит да се заобиколи закона и да се разреши строителство чрез издаване на подробен устройствен план (ПУП) за конкретния имот, без да се спази предвиденото в териториално-устройствения план (ТУП) на община Царево от 1998 г., който е в сила към днешна дата. (вж. снимка на ТУП-а) От друга страна, постройката е в нарушение и на Закона за биологичното разнообразие, тъй като имотът попада в две защитени зони по Натура 2000, а в решението на РИОСВ е посочено, че се уврежда приоритетно природно местообитание, което не е допустимо за вила, къща или хотел. Макар че решението на РИОСВ Бургас съгласува строителството, в него също се определя забрана за извършване на строителни дейности в гнездовия сезон на птиците от март до август.

В допълнение, се погазва и заповедта за обявяване на природен парк Странджаспоред която не се позволява застрояване на земеделските имоти в границите на парка.

От Асоциацията на парковете в България настояват за незабавна реакция и проверка на случая от институциите и прекратяване извършването на всякакви строителни дейности в района на
Синеморец в периода март – октомври месец. Междувременно, в Бургас ще се проведе граждански протест във връзка с продължаващото застрояване на Българското Черноморие. Протестът е под надслов „МореБЕЗбетон! Срещу строежа на Алепу и За Черноморие БЕЗ бетон“ и ще се състои на 12 юни, от 18:45 часа в Бургас, пред сградата на Регионалната дирекция за национален
строителен контрол, която според гражданите е пряко отговорна както за строежа на Алепу, така и за повечето останали бетонни градежи по Черноморието.

Инициативата е подкрепена и от Коалиция „За да остане природа в България“, Сдружение „Да запазим Корал“ и Гражданска група „Бетономорие“.

Снимки: Нели Дончева, АПБ