Имаш любима гора, в която се разхождаш в горещите летни дни? Обичаш да посещаваш скалите в твоя район и да гледаш света от високо? Не пропускаш година, без да се разходиш по поляните с цъфнали диви орхидеи? През пролетта се наслаждаваш на песните на различни видове птици покрай местната река?

Вярваш, че това място е безценно и трябва да бъде съхранено за бъдещите поколения без строежи, без сечи, без рудодобив? Призоваваме те да се включиш в конкурса за обявяване на защитени територии и вековни дървета „Застъпници за природата“.

Конкурсът „Застъпници за природата“ се организира от Асоциация на парковете в България и Сдружение за дива природа БАЛКАНИ в рамките на проект:“Информирано гражданско участие в полза на природата“, подкрепен от Финансовия механизъм на ЕИП. До 31 август 2020 двете организации ще приемат предложения от граждани за обявяване на нови защитени местности, природни забележителности, поддържани резервати и вековни дървета.

Първите защитени територии в България са обявени през 30-те години на миналия век. Последното десетилетие (2010-2019) са обявени под 26 кв.км нови защитени територии, което е най-малката площ за девет десетилетия. От началото на годината Министерството на околната среда и водите (МОСВ) обяви за защитени само 2 пещери във Врачанско и поречието на река Негованка до Велико Търново.

Иконографика: изгубео десетилетие за Българската природа
Иконографика: Природозащита в застой

ЦЕЛ НА КОНКУРСА

Конкурсът за обявяване на нови защитени територии „Застъпници за природата“ е насочен към гражданите, които да насърчат отговорните институции в опазването на неповторимата българска природа.

КАКВО СЕ ИЗИСКВА, ЗА ДА УЧАСТВАШ?

Достатъчно е да огледате природата около своето населено място, да изберете най-ценните места като природно наследство и да ги предложите за обявяване на нова защитена територия. Ето само няколко ориентировъчни примера за такива места:

 • широколистни гори в равнинни местности;
 • вековни иглолистни и букови гори в планините;
 • гори и стари дървета край реките;
 • интересни скални образувания;
 • ценни местообитания на редки и застрашени животински видове (напр. сухоземни или блатни костенурки, бял или черен щъркел, мечка);
 • карстови извори;
 • пещери с прилепи;
 • пасища и ливади с традиционно ползване и редки растения (напр. орхидеи).

За да се включите в конкурса, е необходимо да попълните този формуляр и да ни изпратите снимки и карти на мястото.

СРОКОВЕ И НАГРАДИ

Предложения се приемат до 31 август 2020 г. от граждани, граждански инициативи и неправителствени организации на електронен адрес: icfnature@gmail.com.

Всеки кандидат, изпратил своето предложение, ще бъде поканен на обучение за зелено застъпничество, на което ще представи предложението си за обявяване на нова защитена територия и ще научи как да я защитава успешно.

АПБ и СДП БАЛКАНИ ще подкрепят експертно три защитени територии и три вековни дървета в процеса на внасяне на предложенията за официално разглеждане в МОСВ.

Победителите ще бъдат обявени на 12 септември. През 1931 г. на този ден в България е обявена първата защитена територия – местността „Храстево“ в Родопите. През 50-те години Храстево губи защитения си статут заради административни промени, но през 2012 г. с подкрепата на местни хора и неправителствени организации отново е обявена за защитена местност.

КАК ЩЕ СЕ ОЦЕНЯВАТ ПОЛУЧЕНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ?

Предложенията ще бъдат оценени от експертите на АПБ и СДП БАЛКАНИ по следните критерии:

 • Ценност на територията (максимално 40 точки);
 • Реалистичност на предложението – може ли да очакваме МОСВ да обяви защитена територия (максимално 30 точки);
 • Местоположение на предложението – приоритет ще се дава на предложения, които са в райони с по-малко защитени територии и такива, които са застрашени от унищожаване (максимално 30 точки).

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ?

Иконографика: Защитени територии

Защитени територии се обявяват с цел: съхраняване на национално и общочовешко богатство; запазване на родната природа; развитие на културата и науката; благополучие на обществото.

Законът за защитените територии насърчава опазването на забележителни, характерни редки, пейзажи и обекти на неживата природа, като в същото време има за цел да подпомогне хармоничното съжителство между човек и природа и прилагането на традиционни форми на поминък.

Отделни вековни или забележителни дървета във или извън населените места се обявяват за защитени, съгласувано с физическото или юридическото лице – собственик на имота, в който се намира дървото.

КАКВИ КАТЕГОРИИ ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ ИМА?

Категории защитени територии

В България съществуват шест категории защитени територии.

Резерватите и националните паркове са с най-строга защита и са изключително държавна територия. Природни забележителности, поддържани резервати, природни паркове и защитени местности са останалите категории защитени територии.

Националните и природните паркове са с най-голяма площ и тяхната територия е разделена на зони с различни функции и режими на управление. Предложения за паркове могат да се внасят само от министерства и ведомства, общини и областни управители, научни и академични институти и обществени организации.

Граждани могат да предлагат за обявяване защитени територии от категориите резерват, природен резерват, защитена местност и природна забележителност.

КОИ ВИДОВЕ И МЕСТООБИТАНИЯ СА „ЦЕННИ“?

костенурка

Макар че всички видове имат своята важна функция и значение в природата, има растения, животни и местообитания, които имат нужда от нашата специална защита. Това са видове, които са защитени от закона, срещат се рядко, популацията им намалява или типичните им местообитания са под заплаха.

Червената книга на България съдържа информация за всички видове растения и гъби (Том 1), животни (Том 2) и местообитания (Том 3), които са критично застрашени (CR), застрашени (EN) или уязвими (VU). В отделните томове ще намерите информация за всеки един вид, карта с информация, къде се среща, и илюстративни материали.

Законът за биологичното разнообразие определя, че чрез защитени територии се опазват конкретни местообитания, растения, животни и гъби. Тях може да намерите в Приложение №2а и Приложение №3.

Конкурсът се провежда в рамките на проект „Информирано гражданско участие в полза на природата“, който се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

Основната цел на проект “Информирано гражданско участие в полза на природата“ е да подобри възможностите за пряко участие на гражданите в местното самоуправление чрез повишаване на осведомеността и капацитета им за защита на интересите им за чиста околна среда и опазена природа.