Какъв е проблемът?

Граждани от 5 общини са против изграждане на завод за каменна вата със собствен  енергоизточник, в който ще се изгарят 1 160 тона RDF (отпадъци) на ден до с. Върбовка, община Павликени, област Велико Търново. Инвестиционното предложение е на фирма „Петрургия“ ЕООД, собственост на Румен Гайтански – Юнг (Вълка).

протест, павликени
Протест на 27.01.2022 г. пред община Павликени

За инвестиционното предложение

„Петрургия“ има концесия за добив на полезни изкопаеми (базалти) в землището на с. Върбовка за период от 35 години от 2013 г. През март 2021 г. фирмата внася инвестиционно предложение „Изграждане на логистична и складова база за каменни фракции, цех за производство на каменна вата, енергоизточник за нуждите на производството, сграден фонд и площадки за находище „Върбовка“, с. Върбовка, община Павликени, област Велико Търново“. Следва провеждане на задължителна оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС).

инвестиционно намерение, карта
Отстояние на инвестиционното предложение от населени места. Източник: ДОВОС

От проекта става ясно, че собственият енергоизточник представлява инсталация, в която  в два котела ще се изгарят модифицирани горива от отпадъци (RDF), а обемът е 1 160 тона на денонощие или 423 400 тона отпадъци на година.

цитат от ДОВОС
Цитат от ДОВОС

Според  доклада по ОВОС (ДОВОС) инвеститорът няма да внася RDF от чужбина, а ще изгаря само български отпадъци. Собствените оценки на фирмата отчитат, че количеството RDF, което се произвежда в България, се равнява на 430 977 тона на година (стр. 46 – стр. 51 от ДОВОС).

цитат от ДОВОС
Цитат от ДОВОС

Здравни и екологични рискове

В ДОВОС не става ясно какво ще се случва с дънната и летливата пепел, която според производителят на инсталацията се равнява на 19% или над 220 тона на денонощие (прил. 11 от ДОВОС).

Цитата от ДОВОС
Цитат от ДОВОС

Липсва информация относно мониторинга на вредните емисии в атмосферата и по-конкретно относно диоксини и фурани (устойчиви органични замърсители (УОЗ), които доказано се образуват при горенето на твърди отпадъци. Има сериозни неясноти по отношение ползването и опазването на водите. Частта за въздействието върху биоразнообразието също буди притеснения.

Целият доклад не адресира възможността от значими здравни и социално-икономически рискове, както и увеличаването на трафика от тежкотоварни камиони (за транспорт на RDF и пепелта след изгаряне, за превоз на готовата продукция от каменна вата и др.)

изглед от Камъка, концесионна територия
Изглед от върха на базалтовата могила (част от концесионната територия) в посока на инвестиционното предложение.

Изграждането на подобна огромна по мащаб инсталация ще постави под риск националните усилия за намаляване на отпадъците, тяхната повторна употреба и рециклиране, както са регламентирани в йерархията за управление на отпадъците според европейски и национални директиви и закони. Изпълнението на Национална стратегия означава намаляване на ресурса за производство на RDF горива, което буди притеснение откъде ще се снабдява инсталацията с гориво?

Културно-историческо наследство в опасност

Инвестиционното предложение засяга най-голямата базалтова могила в региона, позната като Камъка. В миналото 25 могили са се простирали от с. Драгомирово, Свищов до гр. Сухиндол. Заради интензивен добив през 19. и 20. век едва 14 от тях са оцелели днес. През 1992 г. археологът П. Станев регистрира късноантична крепост, която попада в концесионната територия.

Според становището на Регионалния исторически музей във Велико Търново са необходими допълнителни археологически проучвания, за да се оцени въздействието на инвестиционното предложение върху културно-историческото наследство.  Специалистите обръща внимание, че проведени проби чрез взрив в района вече са нарушили целостта на археологическия обект.

взривове за проби
Последствията от взимането на проби чрез взрив, които са нанесли поражения на археологическия обект.

Каква е гражданската реакция досега?

Община Павликени е земеделски район с желание за развитие на туристическия отрасъл. Местните хора не само от община Павликени, но и от съседните Севлиево, Левски, Сухиндол и Велико Търново се боят за здравето и поминъка си. А жителите на двете най-засегнати села Димча и Върбовка още през 2013 г. чрез местни референдуми изразяват категорично несъгласието си в землищата им да се създават и експлоатират кариери за добив на полезни изкопаеми (базалти).

Гражданите от община Павликени взеха участие в общественото обсъждане на ДОВОС на 6 януари 2022 г. Отрицателни становища от земеделци, бизнеса, местни хора, природозащитни организации и други бяха внесени в отговорната институция – Регионалната инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) Велико Търново.

събиране на подписи в Павликени
Събиране на подписи в Павликени

Основа се инициативен комитет ЗА ПАВЛИКЕНИ и се стартира подписка против завода в община Павликени по Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Съседните общини – Велико Търново, Сухиндол, Севлиево и Левски, също инициираха петиции против инвестиционното предложение.

Провеждат се мирни граждански протести пред община Павликени и пред РИОСВ Велико Търново. ЗА ПАВЛИКЕНИ организира срещи с представители на местната и държавната власт и дискусии с експерти.

протест, павликени

Нарушения на процедурата по ОВОС

Процедурата по оценка за въздействие върху околната среда изисква консултации със заинтересованата общественост още в най-ранен етап – изготвяне на обхват и задание на доклада по ОВОС. Задължение на инвеститора е информацията да достигне до обществеността. А провеждането на местни референдуми категорично доказва, че хората от общината се вълнуват от темата и следва да бъдат консултирани. Такива консултации не са проведени, а обществеността разбира за в пълнота за проекта едва в края на 2021 г.

Общественото обсъждане е обявено на 6 декември (Никулден) и е насрочено за 6 януари (Йордановден). Времето за запознаване с ДОВОС и приложенията включва Коледно-Новогодишните празници, не е осигурен онлайн достъп до цялата документация.

След общественото обсъждане се провежда Екологичен експертен съвет към РИОСВ Велико Търново с участие и на представители на неправителствени природозащитни организации. Експертният съвет одобрява ДОВОС с 9 гласа „за“, 2 – „против“ и 6 – „въздържал се“, но междувременно смененият директор на РИОСВ Велико Търново връща решението и предстои насрочване на нов експертен съвет.

Как да се включиш?

Следи страницата ЗА ПАВЛИКЕНИ и споделяй с приятели!