„Архиви за природа“ – дигитален архив, създаден от Асоциация на парковете в България, който предоставя структуриран и публичен онлайн достъп до архивни документи за историята на управлението на защитените територии в България. Архивът съдържа полезна информация за природоопазването в България от 1901 г. с достъпни над 2800 документа

Бъдещи природозащитници – онлайн обучителен портал създаден от Асоциация на парковете в България, Българска фондация Биоразнообразие в партньорство със Солунския университет „Аристотел“, Гърция и Чешкия университет по природни науки в Прага. Съдържа над 100 обучителни материала (видео, презентации, лекции, наръчници, упражнения) с най-добрите практики и примери за провеждане на теренни изследвания, обработване на данни от изследвания, провеждане на застъпнически кампании и др.

Не сме сами на скалите – сайт на едноименната инициатива на Сдружение за дива природа „БАЛКАНИ“ с информация за скалолюбиви видове и мерки за намаляване на тяхното безпокойство при практикуване на екстремни спортове + карта с катерачните обекти и препоръчителна регулация за намаляване на вредните въздействия върху дивата природа.

Сайт на Коалиция „За да остане природа в България“ – сайт на природозащитната Коалиция от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“. Съдържа новини и информация от членове и приятели на Коалицията. Богат текстови, снимков и видео материал за редица случаи на гражданско участие и реакция при разрешаване на екологични казуси и др.

Гис на WWF за старите гори – ГИС платформа, разработена от WWF с подробна информация за старите гори в България. Платформата съдържа информация за позволителни за сечи, дървесни видове и др. Има възможност за търсене на защитени територии и подаване на сигнали за незаконни сечи, камиони, превозващи незаконна дървесина, природни бедствия и др.

Dams.reki.bg – сайт за наблюдение на действащите ВЕЦ/МВЕЦ в България, създаден от Сдружение „Риболовен клуб Балканка“ и WWF – България. Съдържа подробен списък и карта на вецовете, съвети как да пуснем жалба и да подадем сигнал срещу МВЕЦ и друга полезна информация за вредите, които нанасят МВЕЦ-ове.

Картотека на българските пещери – картотека, създадена от Българската федерация по спелеология. Съдържа информация за дължина, дълбочина, надморска височина и статута на защита на българските пещери, както и как да подадем сигнал при проблеми, касаещи опазването им.

Регистър на защитените зони от Натура 2000 – сайт, създаден от Министерство на околната среда и водите с информация за защитените зони от Натура 2000 в България по европейските директиви на птиците и хабитатите. Сайтът позволява търсене на защитена зона по име, код или населено място, както и списък на процедурите по Оценка на съвместимост. Сайтът предоставя достъп и до нормативни и стратегически документи за Натура 2000 зоните като законодателство, планове за управление, цифрови данни, свързани с екологичната мрежа и др.

Регистър на защитените територии и зони в България – онлайн регистър, създаден към сайта на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) с информация за защитените територии, обявени по Закона за защитените територии и защитените зони от Натура 2000. Съдържа актуални данни за характеристиките на защитените територии и зона като: уникален идентификационен код; наименование; категория; площ; местоположение; дата на обявяване, актуални забрани и режими; цел и предмет на обявяване и др.

Strategy.bg – портал за обществени консултации, в който се публикуват проектозакони, изменения на наредби и др. Чрез портала могат да се отправят коментари и забележки към предложените законодателни промени. Порталът дава възможност и за обществени предложения по определени теми, свързани с управлението на България.