Toma Belev
Тома Белев

Експерт за изготвяне и представяне на Наредба за „Участие на гражданите в местното самоуправление

Експерт за модул “ЗУТ и АПК”

Тома Белев има дългогодишен опит в управлението и развитието на защитените територии и защитени зони в България. Има опит в планиране и изготвянето на стратегически документи, като е участвал в изработването и обсъждането на редица планове за управление на защитени територии, изготвяне на ръководства, Национални стратегии и стандарти. Също така има богат опит с участие в различни работни групи, комисии, надзорни съвети, водене на преговори с държавни институции, международни правителствени и неправителствени организации. Активно работи за подобряването на всички закони имащи отношение към околната среда, като закон за горите, за защитените територии, за биологичното разнообразие, за водите, за лечебните растения, за опазване на околната среда и подзаконовата база към тях. В периода 1999 – 2012 е директор на природен парк „Витоша“. От 2001 е член на УС на „Зелени Балкани“, като в периода 2012 до 2014 е бил негов Председател. От 2003 до настоящия момент е Председател на УС “Асоциацията на парковете в България”. Като инициатор и Председател на сдружение „Асоциация на парковете в България“ работи за изграждане на капацитет и експертиза в институциите, отговорни за защитените територии в България.